Χρέωση Υπηρεσιών Μεταφοράς Φ.Α. - 2020

Διάρκεια Δέσμευσης: Ημέρες
ΔΜΙ (kWh/Ημέρα) Ποσότητα Μεταφοράς (kWh)
Είσοδος Αγία Τριάδα
Έξοδος Βόρεια Ζώνη
Έξοδος Νότια Ζώνη
Χρεώσεις

Τυποποιημένο Προϊόν Δυναμικότητας: Ημερήσιο Μηνιαίο Τριμηνιαίο Ετήσιο
ΔΜΙ (kWh/Ημέρα) Ποσότητα Μεταφοράς (kWh)
Εισόδου: Σιδηρόκαστρο – Κήποι /
Εξόδου: Σιδηρόκαστρο
Χρεώσεις

Εικονική Ανάστροφη Ροή (Διατίθεται Μόνο σε Ημερήσια Βάση)
ΔΜΙ (kWh/Ημέρα) Ποσότητα Μεταφοράς (kWh)
Εικονική Έξοδος Κήποι
Χρεώσεις

Σύνολα Χρεώσεων
Συνολική Χρέωση

O ΔΕΣΦΑ καταβάλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας να διέπονται από ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια, πληρότητα, χρονική εγγύτητα, επάρκεια και διαθεσιμότητα, δεν εγγυάται όμως και δεν ευθύνεται για την επίτευξη της ύπαρξης των στοιχείων αυτών. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν υφίσταται ευθύνη του Διαχειριστή για οποιουδήποτε είδους ζημία τυχόν προκληθεί στο χρήστη της ιστοσελίδας εξ' αφορμής της χρήσης αυτής. Οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που διατίθενται στους χρήστες μέσω της ιστοσελίδας, παρέχονται προς τους χρήστες της ιστοσελίδας αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Η παροχή οποιασδήποτε εξ' αυτών των πληροφοριών μέσω της ιστοσελίδας δε μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι συνιστά παροχή συμβουλής ή σύστασης, προσφορά, πρόταση ή αποδοχή πρότασης για κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης ή συναλλαγής με τον ΔΕΣΦΑ ή με τρίτους. Στον χρήστη εναπόκειται αποκλειστικά η ευθύνη για την χρήση, αξιολόγηση, εκτίμηση και αξιοποίηση των εκάστοτε παρεχομένων πληροφοριών. Η λήψη οποιωνδήποτε επιχειρηματικών ή άλλων αποφάσεων με αφορμή τις πληροφορίες αυτές γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη και ο ΔΕΣΦΑ δεν υποχρεούται να καλύψει ή ανορθώσει ζημίες ή διαφορές από τη χρήση των παρεχομένων μέσω της ιστοσελίδας πληροφοριών.